కులాంతర వివాహాలు చేసుకున్నవారు కూడా సమాజంలో తిరగడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు I Desidisa News I

0
342

Joshna,

కులం (CASTE) దహనం కుల నిర్మూలన సంఘం,

Subscribe :

Desidisa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desidisa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply