గిట్లయితే తెలంగాన్ల బతుకుడెట్ల I వరవరరావు అరెస్ట్ I Nalamasa Krishna I Desidisa News I 29 Aug 2018

0
248

Nalamasa Krishana,

వరవరరావు అరెస్టుకు నిరసనగా ప్రజాస్వామ్య ప్రతిఘటన I Tankbund I Desidisa News I Hyderabad.

Leave a Reply