పంచాయితిరాజ్ బిసి రిజర్వేషన్ కోటాపై ఎడతెగని పంచాయితి I Srinivas I Desidisa News

0
227

పంచాయితిరాజ్ బిసి రిజర్వేషన్లు 34% కొనసాగించాలి A,B,C,D &E లుగా వర్గీకరించాలి.
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం, సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం
బిసి సుబ్ ప్లాన్ సాధన కమిటి, యంబిసి సంఘం, తెలంగాణా రాష్ట్ర కమిటి.

For More Videos Subscribe our channel Desidisa News

Follow us On YouTube ”Desidisa News”

Leave a Reply