పేలిన బాంబులు తేలని నిజాలు, తేల్చేందుకు వెళ్ళిన BRF నిజనిర్ధారణ కమిటీ, Desidisa News Part -2

0
255

Finding the Facts behind the Warangal Bomb Explosion
Fact Finding Team of (BRF) Bahujan Resistance Forum, 8 Jul 2018, Desidisa News

పేలిన బాంబులు తేలని నిజాలు, తేల్చేందుకు వెళ్ళిన BRF నిజనిర్ధారణ కమిటీ , 8 jul 2018, దేసిదిశ న్యూస్

Leave a Reply