రాజ్యహింస రక్తం మరిగిన పులే ఐనది I Song I 43 Years of declared emergency 1975 I Desidisa News

0
329

43 ఏళ్ళ ఎమర్జెన్సీ చీకటి రోజులను ఖండిస్తూ బహిరంగ సభ, Desidisa News, 23 Jun 2018

43 Years of declared emergency 1975 I today undeclared emergency 2018 I 23 Jun 2018 I Press club I Basheerbhagh I Hyderabad.

Leave a Reply