128 వ అంబేద్కర్ వర్దంతి సందర్బంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూల్చివేయడం మా ఆత్మగౌరవానికి అభంగం చేయడమే

0
319

రాజ్యంగా నిర్మాత భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 128వ జయంతి ఉత్సవాలు.
రాజ్యాంగం రాసిన చేతులతోనే రాజ్యాధికారం సాధిస్తాం, మహానియుడిని స్మరించుకుందాం.
జయంతి ఉత్సవాలు విజయవంతం చేద్దాం.
Subscribe :

Desi Disa YouTube link : UC38_IgaZQywJkGvlj5UGZPw

For more videos subscribe our Channel ”Desi Disa News”

Follow us on YouTube ”Desidisa News”

Desidisa News I Hyderabad I Telangana I

Leave a Reply