Prabhakar Buddha I SC/ST అత్యాచార నిరోధక చట్టాన్ని పరిరక్షించుకొనుటకై మేధావుల మహాసభ

0
211

Prabhakar Buddha,

SC/ST అత్యాచార నిరోధక చట్టాన్ని పరిరక్షించుకొనుటకై మేధావుల మహాసభ I పోరాడి సాధించుకున్న SC-ST చట్టాన్ని పోరాడి రక్షించుకుందాం I Tagore Auditorium I Osmaniya University I 6 May 2018 I Desidisa News

Leave a Reply